Music DB

Die Musik Datenbank

Dolphin - Stop Killing Dolphins

Bewertung :
(3 Stimmen abgegeben)

Tracklist

�xÑý�¸Ñ&�¾�»�¸Ñ¬�¸�º�°
1.
�xÑý�¸Ñ&�¾�»�¸Ñ¬�¸�º�°
�¡Ñ’�¸Ñ �¸�´�°�»ÑR�½�¾�µ �´�¸Ñý�º�¾
2.
�¡Ñ’�¸Ñ �¸�´�°�»ÑR�½�¾�µ �´�¸Ñý�º�¾
�S�¾�¹ �¼�¸Ñ¬
3.
�S�¾�¹ �¼�¸Ñ¬
�§�µÑ¬�½Ñ9�¹ �³�¾Ñ¬�¾�´
4.
�§�µÑ¬�½Ñ9�¹ �³�¾Ñ¬�¾�´
Ã?¯ Ñ&Ã?¾Ñ!Ñ’ Ñ’Ã?¼Ã?楪Ã?µÑÑR
5.
Ã?¯ Ñ&Ã?¾Ñ!Ñ’ Ñ’Ã?¼Ã?楪Ã?µÑÑR
Ã?aÃ?¾Ã?³ÑÃ?µÃ?³Ã?»Ã?°Ã?·Ñ9Ã?µ Ã?¾Ñ¬Ã?Ȅ9
6.
Ã?aÃ?¾Ã?³ÑÃ?µÃ?³Ã?»Ã?°Ã?·Ñ9Ã?µ Ã?¾Ñ¬Ã?Ȅ9
Ã?xÃ?¸Ã?·Ã?´Ã?°ÑÃ?°Ñý Ã?¿Ã?µÑýÃ?½Ñý
7.
Ã?xÃ?¸Ã?·Ã?´Ã?°ÑÃ?°Ñý Ã?¿Ã?µÑýÃ?½Ñý
Ã?aÃ?¾Ã?³Ã?´Ã?° ÑÑ9 Ã?²Ã?楪Ã?½Ã?µÑÆÑRÑýÑý
8.
Ã?aÃ?¾Ã?³Ã?´Ã?° ÑÑ9 Ã?²Ã?楪Ã?½Ã?µÑÆÑRÑýÑý
�¢Ñ9 Ñ&�¾�»�¾�´�½�° (�¡Ñ’�¿)
9.
�¢Ñ9 Ñ&�¾�»�¾�´�½�° (�¡Ñ’�¿)
�¡�¾�½
10.
�¡�¾�½
Ã?Ã?µÃ?ȄRÃ?²Ã?µÑÃ?¾Ã?²Ã?°Ñý Ã?¿Ã?µÑýÃ?½Ñý
11.
Ã?Ã?µÃ?ȄRÃ?²Ã?µÑÃ?¾Ã?²Ã?°Ñý Ã?¿Ã?µÑýÃ?½Ñý
bonus track: òèøèíà (live)
12.
bonus track: òèøèíà (live)

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

Weitere Cds von Dolphin

Impressum | AGB | © RSI-Systems 2007 - 2018